Kindy tɔ̈u Queensland (Dinka)

Kindy ye ŋö?

Kindergarten, yen cɔl kindy, ee tüük ë piöc ë kam aagäm tën mïth ë ruöön tɔ̈u ë la panpiöc nhom tueŋ. La tɛ̈n ë tüük ë kindy ee miëthku cɔl apiɔ̈c ë dhël ë thuëëc, ku loikë mɛ̈th ku guirkë röt tën tɛ̈m ɣet panpiöc.

Tüük ë kindy cïï Queensland Government thaany aa cäp ë thuëëc ku aa ye gam ë dupiöny ë mɛɛth luar cï riith. Tüük ë kindy aa lëu bë gam ë cɛl ë piöc ë mɛɛth luar yiic; ë papiööc kɔ̈ɔ̈k ë lɔ̈k mec yiic; ku dhël ë piöc mecic aye eKindy tën mïth kɔ̈k wën cïï lëu bïk cɛl lüür.

Piöc ë kindy

Thïn kindy, mïth aa piɔ̈c ë thuëëc bïk:

• thok looi bïk tɛ̈ktɛ̈k ku yökyök ë guöp loob
• mɛ̈th looi, ku römkë ku thuëëckë kek mïth kɔ̈k
• piöc ë gïïr ë yam
• laŋ adöt apɛi ku yökkë röt ke keril
• röt nyuɔɔth ë giër, diër ku thuëëc ë kɛ̈ɛ̈r
• ŋiëëcden buöth nhom, ku dherkë tɛ̈ktɛ̈k ë yam ku kony keek bïk göl ë panpiöc dït yuum

Tän ë gɛ̈tpiny

Thïn Queensland, mïth aa lëu bïk la kindy ë ruöön këc panpiöc gɔl. Lüüi tök aloithok ku kɔ̈k aa lëu bïk laŋ rëny ë tiët, keyen apath ba jam kek lüüi ë kindergarten dun ca lɔc alɔŋ ë kam ŋuɛ̈ɛ̈n bïï yïn manhdu gätpiny.

Manhdu adhil laŋ run kaa 4 ë pen dëtem akölnïn 30 bë rɔm thïn kindy.

Manh dhiëth Meth alëu bëla kindy
1 Pendhorou 2013 to 30 Pendëtem 2014 2018
1 Pendhorou 2014 to 30 Pendëtem 2015 2019
1 Pendhorou 2015 to 30 Pendëtem 2016 2020
1 Pendhorou 2016 to 30 Pendëtem 2017 2021
1 Pendhorou 2017 to 30 Pendëtem 2018 2022
1 Pendhorou 2018 to 30 Pendëtem 2019 2023

Kën yen ba dak bïï yïn manhdu gätpiny:
• rin ë manhdu ku anuɔɔn
• diɛmku ke yïye mëdhiënhden, aŋɛ̈ŋden aye dugëlden
• diɛm ë kuat ë cun ë lukic aye cun ë dhiëëth aye guïr
• diɛm ë kuat ë dɛk larook (cm. duɛɛny, juëëi ë miëth aye kɔ̈k dak)
• güüt aakölnïn ë dhiëëth (cm. athör ë dhiëëth)
• tän ë pialguöp ku tuöm
• diɛm ë kɔc cï puöl bïk manhdu jɔt ku yeŋa bë lɛ̈k aräwäŋ yic
Lüüidu abë lëkkën muk ke muɔɔny ku yïn bë laŋ lüür ebën tën käk ë manhdu cï gätpiny.

Löclöc ë tüük ë kindy

Mïth tɔ̈u Queensland ebën aa larot bïk la panmïth cï gam ë ruöön ë panpiöc nhom tueŋ.

Tüük ë kindergarten cï gam ee rɔ̈m kek nyuuth ë määc, ku ee:
• tüük ë piöc cäp ë thuëëc cï gam ë dupiööc ë mɛɛth luar cï riith, tëcïttën ë nyuuth ë määc
• Aye gam ë kam 15 ë nïndhorou yic, nïndhorou 40 ë ruöön yic, tën mïth tɔ̈u ë ruöön tɔ̈u ë panpiöc nhom tueŋ
• Mac rot kek Queensland Kindergarten Learning Guideline aye Queensland Curriculum and Assessment Authority dɛ̈t ë tüük ë piöc cï thaany

Ba kony ba tüük ë Queensland Government cï gam deet, ke yɔ̈p ‘kindy tick.’

Kindy tick

Aɣöc ë kindy ye dë

Wëu ë panmïth aa tɛ̈k thook tëcïttën ë lüüi. Cɔl kindy dun ca lɔc rin ë diɛm alɔŋ ë tän ë wëuken.

Aɣöc ë Kindergarten koor aye liu acï cɔl atɔ̈u tën ɣöötthook larot, agüt ɣöötthook muk, kek:

• muk Health Care Card (HCC) ë määc Australia yam (aye leŋ manh laŋ yeen)
• muk Australian Government Pensioner Concession Card ë yam (laŋ yith ë HCC wënthɛɛr)
• muk Department of Veterans’ Affairs Gold Card aye White Card
• laŋ jam lanyith, cïmën aathöör, tënë amëkɛ̈c thääny ke luel lɔnadë bïï yen HCC gam
• Aboriginal ayekë kɔc ë Torres Strait Islander (aye leŋ manh yen ë)
• Laŋ mïth kaadiäk aye juëëckë, kek thöŋ run, kek cï gätpiny ë ruöön tööŋ

Wëu aajul aaɣöc ë kindergarten koor aye liu aa cï cɔl atɔ̈u ë dïk tën mëgɛm ë lüüi du. Alëu bë wëukun ë jep yic cɔ̈ɔ̈l yiic. Yeen alëu bë wïc arak tök ë path, tëcɔk yïn thëm juëc tiiŋ.

Ɣöötthook ë mïth röm ë tüük ë panmïth yic tɛ̈n ë ŋaŋ aaköl bär yic aa lëu bïk larot aya tën Commonwealth Government Child Care Subsidy.

Lëk aalɔŋ ë laarot tën wëu aajul ë Määc ë Bäänyjäŋ aa tɔ̈u tënë Centrelink.

Mïth tɔ̈u ŋaŋ ë muöök yic aye ruääi yic aa lëu bïk wëu aajul kɔ̈ɔ̈k lüür aya. Cɔl kindy du ku jal aa Child Safety Service Centre rin ë lëk juëc kɔ̈k.

Lëk juëc kɔ̈k

Cɔl Queensland Government ë tiriŋ 13 74 68.

Published — 11 July 2016 Last updated — 18 March 2019

Want personalised tips and activities?

Complete these short questions to get personalised tips and activities to see how simple and easy it can be.

Get started
01 / 05

What is your relationship with the child?

MotherFatherGrandmotherGrandfatherCarer/Guardian

What best describes your location?

Metro
Regional
Remote

If you had a spare moment, what would you most likely do with the child?

Metro
Regional
Remote

And finally…

Do you speak another language at home apart from English?
Are you of Aboriginal and / or Torres Strait Islander descent?
Does the child need additional support with their development or learning?
Now we know a little more about the content that might interest you we’ve compiled it into a handy page for you.
Go